Keskusjärjestön strategiset tavoitteet

KESKUSJÄRJESTÖN STRATEGIA 2021

Toimintakauden 2019 toiminnan painopisteenä järjestöstrategian työstäminen. SVK:n toimintastrategiaa aloitettiin rakentamaan vuonna 2017 yhteistyössä paikallisosastojen kanssa. Jäsenjärjestöjen ja paikallisosastojen määrä kasvaa koko ajan. Työskentely on ollut ajoittain haastava, ja siihen tarvitaan ulkopuolisen asiantuntijan tukea. SVK:n strategiset tavoitteet kirkastuivat vuona 2021:

Edustustoiminta

 • Edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien kotouttamista paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen kautta eri puolella Suomea
 • kokoaa kantaväestö ja venäjänkielisiä kansalaisia ja yhteisöjä toimimaan keskusjärjestön tarkoituksen edistämiseksi
 • järjestää kulttuurivaihtoa, yhteistyöprojekteja, esitelmiä, seminaareja ja muita vastaavia tapahtumia Suomen venäjänkielistä väestöä koskevien ajankohtaisten kysymysten käsittelyä varten
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • toteuttaa kulttuurillisia, sosiaalisia, terveys- ja muita vastaavia yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä hankkeita
 • osallistuu tapahtumiin, jossa käsitellään Suomen venäjänkielistä väestöä koskevia kysymyksiä
 • perustaa asiantuntijaryhmiä, jaostoja ja projektiryhmiä
 • tekee aloitteita maahanmuuttajille suunnattavien palvelujen yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi
 • hakee avustuksia valtiolta ja muilta julkisilta yhteisöiltä
 • ylläpitää monikulttuurista kohtaamispaikkaa

Paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen toiminta

 • vahvistaa, ohjaa ja tukee paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen toimintaedellytyksiä
 • toimii paikallisosastoille ja jäsenyhdistyksille neuvotteluelimenä, käy neuvotteluja ja tekee sopimuksia sekä järjestää kokouksia ja muita yhteisiä tilaisuuksia
 • hakee avustuksia ja toteuttaa yhteisiä valtakunnallisia hankkeita ja projekteja yhdessä paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä
 • vahvistaa paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen tietoisuutta digitaalisesta muutoksesta, kouluttaa ja edistää heidän digi-osaamista
 • huolehtii viestinnästä paikallisosastoille ja jäsenyhdistyksilleen, sidosryhmille ja tiedotusvälineille
 • harjoittaa Keskusjärjestön oma säännöllinen digitaalinen ja painettu julkaisutoimintaa
 • edistää paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen verkostoitumista viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa paikallisesti
 • tukee osastojensa ja jäsenyhdistystensä jäsenhankintaa ja -pitoa
 • järjestää koulutukset, sparraukset, seminaarit, neuvonta- ja ohjausta, sekä mentoriohjelmia paikallisosastoille, jäsenjärjestöille ja muille tahoille

Toiminta henkilöjäsenille

 • edistää venäjänkielisten tietoisuutta, orientaatio yhteiskunnassa ja julkisissa palveluissa
 • edistää venäjänkielisten tietoisuutta Suomen terveysjärjestelmästä, sote-järjestöjen ja terveys Liittojen toiminnasta ja palveluista
 • edistää venäjänkielisten tietoisuutta digitalisaatiosta, vahvistaa heidän osaamista ja valmiutta olla sähköisten asioinnin itsenäisenä käyttäjänä
 • edistää venäjän kielen opetusta ja opiskelua ja venäjän kulttuurin ylläpitämistä
 • Suomalaisen kulttuurin tutuksi tekeminen
 • monikulttuurisen vuoropuhelun järjestäminen
 • neuvonnan- ja ohjauksen järjestäminen sosiaalipalveluista, ohjaus eteenpäin oikeiden palvelujen piiriin