Kulttuuri- ja monikulttuurinen toiminta

MONIKULTTUURINEN TOIMINTAKESKUS GRANIITTI

GRANIITTI

Toimintakeskus GRANIITTI perustettu vuonna 2016 Helsingin Pihlajamäessä.

Toimintakeskuksen tarve tuli esiin paikallisosastojen toiminnan kautta, kaupungin tarjoamat tilat ei saa usein niin paljon kun järjestöt tarvitsee, oli kova tarve saada sellaiset tilat, jossa monta järjestöä voisivat toimia yhtäaikaisesti, säilyttää omia välineitä toiminnan varten, tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, yhteisiä tapahtumia, juhlia, tilaisuuksia.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön tärkeä tehtävä on avoimen vuoropuhelun edistäminen kulttuurien välissä. Sen toteuttamiseksi on luotu Monikulttuurinen Toimintakeskus, joissa voi kohdata muista kulttuureista tulleita ihmisiä, kokea yhteisöllisyyttä, tavata vertaisia ja pitää yllä sekä omaa kulttuuriansa että tutustua muihin kulttuureihin yhdessä paikassa. Toimintakeskuksen toiminta on asiakaslähtöinen.

Osallistuminen eri muotoiseen matala kynnyksen toimintaan on myönteinen kokemus ihmisten hyvinvoinnille sekä sitä kautta myös yhteiskuntaan kiinnittymiselle.

Monikulttuurinen Toimintakeskus GRANIITTI on turvallinen paikka, jossa voi tavata muita eri kulttuuria edustavia ihmisiä, sekä tutustua kantaväestöön ja muihin kulttuureihin, sen toiminta on tärkeä sekä verkoston ja monikulttuuristen suhteiden luomisen, että rasismin vastaisen toiminnan kehittämisen kannalta.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö oli kehittänyt Helsingin Pihlajamäessä sijaitsevaa Monikulttuurinen Toimintakeskus Graniitti, joka tavoittaa noin 500 helsinkiläistä viikossa.

Graniitti oli alustavati perustettu maahanmuuttajajärjestöjen yhdistämisen kautta, sillä sen toiminta alustavasti olivat järjestäneet eri kulttuuriset maahanmuuttajajärjestöt maahanmuuttajille ja myöhemmin toimintaan tulivat mukaan myös kantaväestön edustajat.

Usein Asukatojen ja suomalaisten järjestöjen haaste on saada mukaan valmiin toimintaan muita kulttuuria ja väestöryhmien edustajat. Graniitilla tätä haastetta ei ole, vaan sen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset ja toiminnan järjestäjät tavoittavat hyvin oma kielisen kohderyhmän. Myös kontakti paikallisten kantasuomalaisiin on rakennettu hyvin ja kynnys osallistumaan monikulttuuriseen toimintaan oli madaltunut 4 toimintavuoden aikana, sillä suomalaiset aktiivisesti mukana erilaisissa kerhoissa, osallistuvat työpajoihin ja liikuntaharrastuksiin.

Graniitissa on:

Liikuntasali 130 m2, liikuntavälineet (eri kokoiset pallot, maalit, mailat, pöytätennispöydät)

Liikuntasali 70 m2

Täysin varustettu keittiö, joka sopii myös isolle tapahtumille

Varustettu keittiönurkka

Opetusluokat

Käsityö- ja puutyöpaja opetustila

Iso monitoimitila, varustettu koulutuksille, info-tilaisuuksille, vartaistukiryhmille, TV, näyttö, projektori, tulostin, sohvat

Lasten leikkitila, jossa on paljon leluja ja kirjoja

Pukuhuoneet

Graniitti on avoin kaikille halukkaille järjestämään eri muotoista toimintaa helsinkiläisille.

Graniitti toimii maahanmuuttajien järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksena ja kolmannen sektorin toimintaympäristönä, jossa tehdään aktiivisesti verkostoyhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri toimijoiden ja muiden tahojen kanssa.

Graniitti toteuttaa toimintaansa vahvasti Helsingin kaupungin strategian ja linjauksiin nojaten kannustamalla eri toimijoita yhteistyöhön ja kumppanuuteen sekä mahdollistamalla yhteistyöverkostojen syntymistä. Helsinkiläisten osallistaminen toimintaan suunnitteluun on tärkeä osallisuusstrategian näkökulmasta ja osallisuuden edistämisessä. Monipuolinen, suunnitelmallinen ja avoin yhteistyö luovat edellytykset kehittämistyön tulosten hyödyntämiselle ja toimivien käytäntöjen juurruttamisella.

Graniitin toiminta tuottaa konkreettisia taloudellisia hyötyjä edistäessään hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisee ja vähentää sairauksia ja sosiaalisia ongelmia sekä niihin kohdistuvaa palvelutarvetta. Kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä järjestökenttä on tärkeä yhteistyökumppani. Erityisesti monikulttuurisessa yhteiskunnassa kansalaisaktiivisuus synnyttää yhteiskuntaan sosiaalista pääomaa, jolla on ihmisten terveyttä, toimintakykyisyyttä ja sosiaalisuutta edistäviä vaikutuksia.

Järjestöissä on luovuutta ja aktiivisuutta kehittää ja testata uusia ratkaisu- ja toimintamalleja, jotka täydentävät kaupungin peruspalveluita.

Graniitti kannustaa ja houkuttelee paikallisia suomalaisia ja maahanmuuttajayhdistyksiä, kaupungin sosiaalitoimi ja muita tahoja yhteistyöhön ja eri taustaisia kansalaisia osallistumaan erilaisiin toimintoihin.

Strateginen tavoite Graniitti toiminnalle on järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen sekä vahvistaminen ja yhteisöllisyyden sekä osallistumismahdollisuuksien lisääminen alueen eri taustaisille ihmisille.

 Vuonna 2020 vapaaehtoisia oli koulutettu venäjän kielellä, suomen ja englannin kielellä.

Niceharts ry – Naapuriäiti hanke oli kouluttanut alueella asuvia maahanmuuttajataustaisia naisia toiminnan ”Kohderyhmästä toimijaksi” puitteissa, jotka järjestävät Graniitilla omalla kielellä kaikille avoimia omaan kulttuuriin liittyviä matalan kynnyksen toimintoja: käsityöt, ruoanlaitto työpajat, eri kulttuuriset juhlat.

                    

Eri kulttuurien edustavia järjestöä järjestävät Graniitilla oman kulttuurin päiviä, joiden tarkoitus avata kaikille kulttuurista kiinnostuneita matalalla kynnyksellä ja turvallisesti tutustua eri kulttuureihin ja heidän edustaviin ihmisiin. Esim. thai, Kiina ja Georgia kulttuuripäivät onnistuvat hyvin osallistujien tavoittamisessa, jossa positiivisen kosketuksen kautta kantaväestöllä vähenee ennakkoluulot maahanmuuttajaa kohti. Sillä edistetään vuoropuhelua ja hyviä väestösuhteita.

Graniitti on monitoimijainen keskus, joka mahdollistaa konkreettisesti järjestösektorin ja julkisen tahon yhteistoiminnan. Graniitti toimii aktiivisesti erilaisissa verkostoyhteistyöryhmissä, joiden avulla toteutetaan kehittämistyötä, tilaisuuksia ja tapahtumia. Julkisen sektorin toimijat saavat Granitin toiminnan kautta tietoa yhdistystoiminnasta, löytävät verkostoyhteistyötahoja sekä voivat hyödyntää yhdistystoiminnan tukitoimia omassa työssään. Granitin asiakkaalta kuullaan kokemuksia arjen toimivuudesta, sen haasteista, palveluiden riittävyydestä ja kehittämistarpeista.

 Toimintakeskuksen kulttuuritoiminta

Toimintakeskus GRANIITTI on tunnettu paikka Helsingissä. Graniitti tarjoaa monipuolinen kulttuuriohjelmaa ympäri vuoden. SVK järjestää konsertteja, juhlia, tapahtumia, lasten ja aikuisten teatteriesityksiä.

SVK:n kulttuuritoiminta hyvin monipuolistaa ja täydentää Helsingin kaupungin kulttuuritoimintaa ja edistää moninaisuutta.

Yhteistyökumppanina kulttuuritoiminnan järjestämisessä toivat eri järjestöt ja tahot: SVK:n paikallisosastot, Suomi-Venäjä Seura, eri puolelta Suomea vierailevat järjestöt ja kerhot, musikantit, taidemaalarit.

Kulttuuritoiminta tavoittaa laajan kohderyhmän. Venäjän kielen opiskelusta kiinnostuneille järjestetään eri muotoiset kielikahvilat, suomi ja venäjän kielen keskustelukerhoja.

Paikallisosastot järjestävät Graniitilla oma kulttuuritoimintaa: musiikki-, taide-, teatteriharrastus eri ikäisille helsinkiläisille.

           

SVK toimii kulttuuriolohuoneena ja kulttuurien kohtaamispaikkana tarjoamalla varustetun konserttisalin erilaisille kulttuuritapahtumille ja järjestää kulttuuritapahtumia itse.

Eri ammattilaiset taiteilijat käyttävät Keskusjärjestön kulttuuriolohuoneetta ja järjestävät kaikille avoimet esitykset, tilaisuudet, työpajat.

Vuoden 2021 kulttuuritoiminnalle haetaan Helsingin kaupungin avustus ja Opintokeskus Sivis avustusta erilaisiin opintojaksojen toteuttamiseen.

Venäjän kielen ja kulttuurin säilyminen

Oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen on erittäin haastava tehtävä. Kaksikielisille lapsille ja nuorille ei ole järjestetty riittävästi mahdollisuuksia venäjän kielen opiskeluun. Kuntien tarjoamat 1-2 venäjän kielen oppituntia viikossa eivät ole riittävät laadukkaaseen kielen opiskeluun. Kaksikielisyys on sekä lasten ja nuorten, että tulevaisuudessa koko yhteiskunnan rikkaus. Valitettavasti usein kaksikielisissä perheissä venäjän kieli jää vain ”kotikieleksi”, eikä sitä pystytä hyödyntämään aikuisena esim. ammatissaan.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön tehtävänä on edesauttaa ja tukea nimenomaan laadukkaan venäjän kielen opetuksen tarjonnan lisäämistä. Kielenopetukseen haetaan erilaisia avustuksia. Paikallisosastot järjestävät Graniitilla ja omissa paikkakunnissa venään kielen opetusta omilla resurssilla.

Toiminnassamme koko ajan suunnitellaan ja kokeillaan innovatiivisia suomen- sekä venäjän kielen kursseja. Tavoitteena on jakaa opittuja tietoja ja taitoja järjestön sisällä, sekä kannustaa lapsia ja nuoria mukaan venäjän kielen opiskeluun.

Graniitin monikulttuurinen toiminta

Keskusjärjestö toteuttaa TAIKE:n avustuksella Graniitti-klubi – monikulttuurinen toiminta, jossa mukana on eri kansojen edustajat, sekä kantaväestö. Toiminta on ilmainen ja avoin kaikille, osatoiminnalle vaadittaan ilmoittautumista, tilan ja materiaalin takia. Osa tapahtumista ovat pientä maksua vastaan.

Toiminnasta tiedotetaan Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön omilla netti-sivullaan www.venajankielisetfi. Sivustoon asennettu kalenteri, jossa näkyy toimintakeskuksen toimintaa viikon jokaisena päivänä. Toimintakeskuksen esitteitä ja julisteita jaetaan toimintavuoden aikana kunnan kirjastoihin, neuvoloihin, sosiaali- ja terveysasema yhteistyökumppaneille.

Monikulttuurinen toimintakeskus toimii myös harjoittelupaikkana opiskelemaan AMK ja aikuiskoulutuskeskus) ja TE-toimiston asiakkaille työkokeilupaikka.

”Granittiklubin” säännöllinen toiminta oli järjestetty vuoden aikana 5 päivä viikossa. Se on järjestetty aamuisin ja päivisin niin, että sinne ensi sijaisesti pääsevät osallistumaan äitiyslomalla olevat vanhemmat, perheet, eläkeläiset ja työttömät.

Graniittiklubin säännöllinen toiminta järjestetään erilaisten kumppanien kanssa: MLL Uudenmaan Piirin Isätoiminta-hankkeen kanssa, MLL Pihlajamäen paikallisosastotn kanssa, SVK liikunnallisten paikallisosastojen kanssa yhteistyössä.

Toiminnan tuloksena on kehitetty yhteisöllisyyttä, yhdenvertasuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistävää kestävä ja tunnettu toimintaa ja kantaväestö, sekä maahanmuuttajat osallistuu aktiivisesti toimintaan.

Eniten syrjäytymisvaarassa oleville, kuten nuorille, lapsiperheille ja yksinhuoltajille sekä työttömille oli toteutettu omat matalan kynnyksen kulttuuritapahtumat tavoitteidensa mukaisesti.