Luettavaa järjestöille

eri toimijoiden julkaisut järjestöille 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta

Järjestöjen toiminta kokonaisvaltaisesti kestävän elämän ympärille kehittyy samalla kun kestävän elämän kysymyk- set ovat jo jokaisen arjessa. Järjestöjen päämääränä on aktiivisen kansalaisen haastaminen kehittymään ja kasva- maan, sivistymään ja vahvistamaan kestävän hyvinvoinnin kokemusta.

Julkaisun puheenvuorot tarttuvat järjestöille ajankohtaisiin kestävän hyvinvoinnin haasteisiin. Ne tarkastelevat ilmas- tonmuutosta tekoina ja mielenhuolina, kestävän elämän oivalluttamisena, lisäksi tuodaan esiin nuorten ympäristö- huolia ja ympäristökasvatusta, sivistyskäsityksen päivittä- mistä sekä hyvinvointia sosiaalisesta näkökulmasta. Esit- telemme myös Opintokeskus Siviksen selvitysten tuloksia kestävän kehityksen toteutumisesta järjestökoulutuksissa.

Puheenvuorot rohkaisevat järjestöjä toimimaan kestävän elämän ja hyvinvoinnin puolesta ekologisesti, sosiaalises- ti ja taloudellisesti kestävästi. Järjestöjen erityinen asema aktiivisen kansalaisen tavoittajana toimii muutosvoimana kestävän elämän ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Julkaisun kustantaja on
Opintotoiminnan Keskusliitto ry / Opintokeskus Sivis

ISBN 978-952-7088-08-1