Osallistava ja tukeva toiminta

Lapset ja nuoret

Nuoret venäjänkieliset ovat halukkaita ylläpitää ja vahvistaa omaa kieltä, harrastaa omalla äidinkielellä ja olla vuorovaikutuksessa muiden sama kielitä puhuvien nuorten kanssa. Oman kielen ylläpitäminen ei ole este kotouttamiselle, yhteiskuntaan kuulumiselle tai aktiiviselle osallisuudelle suomen kielellä.

Nuoret kaipaavat erilaista kerhotoimintaa ja kohtaamisia muiden venäjänkielisten nuorten kanssa, minkä avulla venäjän kieli kehittyisi monipuolisesti.

Keskusjärjestö tukee paikallisosastoja nuorten toiminnan kehittämisessä, sekä etsii mahdollisuuksia yhteistyöhön suomalaisten toimijoiden ja viranomaisten kanssa. SVK:n paikallisosastot kehittävät omaa venäjänkielisille lapsille ja nuorille suunnattua kerhotoimintaa.

Viikoittaisia paikallisosastojen kerhoja yhteensä yli 100, johon osallistui yli 600 lasta ja nuorta.

Keskusjärjestön vuosikokouksessa 2020 päätettiin yhdessä venäjänkielisten paikallisosastojen kanssa perustaa VALOMAJAKKA-venäjänkielisten nuorisojärjestöjen verkosto, jonka tarkoituksena on vahvistaa nuorisotyötä, kehittää järjestöjen verkostoja paikallisesti muiden nuorisojärjestöjen kanssa, toteuttaa nuorille tarkoitettuja erilaisia toimintamuotoja, tapahtumia, leirejä ja retkiä. VALOMAJAKKA – verkosto yhdistää kaikki lasten ja nuorten parissa toimivia venäjänkielisiä järjestöjä, kehittää yhteistä toimintaa, tilaisuuksia ja tapahtumia, perustaa oma tiedottamiskanavaa ja toteuttaa yhteisiä hankkeita nuorille ja nuorten kanssa.

Vuonna 2021 yhteistyötä kehitetään tiheämmin järjestöjen ja tahojen kanssa, jotka vahvistavat paikallisosastojen nuorisotyötä, HNMKY, Erasmus+, Etsivä Nuorisotoiminta.

Keskusjärjestö ohjaa, neuvoo ja tukee paikallisosastoja toiminnan nuorille tarkoitetun toiminnan kehittämisessä, avustus hakemusten kirjoittamisessa, jotka liittyvät lasten ja nuorten toimintaan.

Keskusjärjestön rooli edistää venäjänkielisten nuorten integroitumista Suomeen ja vahvistaa nuorten aktiivista osallisuutta. Aktiiviset erikieliset ja monikulttuuriset nuoret ovat Suomen tulevaisuus ja venäjänkielisten nuorten toimintaan panostetaan yhtä enemmän. Keskusjärjestö järjestää yhteisiä tapahtumia eri paikkakunnissa asuville nuorille, jotka ovat paikallisosastojen toiminnassa, esim. yhteisiä matkoja, nuorten leirejä, diskoja, mielenkiintoisia tapahtumia, juhlia.  Nuoria otetaan aktiivisesti toiminnan suunniteluun. Nuorison kanssa toimiville ohjaajille, valmentajille järjestetään koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia suomalaisten nuorisotoimijoiden kanssa.

Keskusjärjestö oli venäjänkielisten edustajana Oikeusministeriön Valtakunnallisen ETNO:n (Etnisten suhteiden Neuvottelukunta) asettamassa asiantuntijatyöryhmässä ”Uskonnollisten ja monikulttuuristen nuorten vuoropuhelun asiantuntijaryhmä”.

1,5 vuoden kestoisella työryhmän tuloksena on ”Oikeus kuulua joukkoon” julkaisu, joka sisältää  neuvoja viranomaisille ja päättäjille monikulttuuristen nuorten asioista ja asemasta.

Venäjänkieliset ikääntyneet

Suurin osaa venäjänkielisistä ikääntyneestä asuu pääkaupunkiseudulla. Ikääntyneiden suurimmat haasteet ovat heikko suomen kielen taito, sairaudet, heikko orientaatio yhteiskunnassa ja usein uutiskanava on venäjän media tai puskaradio.

Yksinäisyys ja verkoston puute ovat haitalliset tekijät ikääntyneille maahanmuuttajille.

Keskusjärjestö toiminnalla pyrkii vähentämään venäjänkielisten ikääntyneiden yksinäisyyttä, luo mahdollisuuksia osallistuttaa ikääntyneitä eri muotoiseen toimintaan, myös on-line toimintaan, jotta tavoitetaan koko Suomessa asuvia ikääntyneitä.

Keskusjärjestö kehittää eri muotoista yhteistyötä eri tahojen kanssa, joiden kohderyhmänä ovat ikääntyneet, esim. Eläkeläiset ry, Käpyrinne ry:n JADE-Toimintakeskus.

Ikääntyneille järjestetään info tilaisuudet, jotka koskevat kaikki venäjänkieliset ikääntyneet – eläke asiat, sähköinen asiointi, OmaKanta – palvelun käyttö.

Liikunnallisilla videoilla aktivoidaan venäjänkielisiä ikääntyneitä liikkumaan säännöllisesti, videotallenteet jaetaan omien kanavien kautta: Facebook, YouTube ja paikallisosastojen omien kanavien kautta alueellisiesti.

Vuonna 2021 ikääntyneille järjestetään viikonloppuleirit yhdessä Eläkeläiset ry:n kanssa eri puolella Suomea, joiden tarkoituksena on tavoittaa yli 300 venäjänkielistä iäkästä.

Ikääntyneille järjestetään webinaarit – videotallenteet erilaisista ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät Suomalaista yhteiskuntaa, esim. Sote-uudistusta, terveysjärjestelmää, digitalisaatiota.

Vuonna 2021 kehitetään ikääntyneiden harrastustoiminta, joka järjestetään Keskusjärjestön Monikulttuurisessa Toimintakeskuksessa Graniitti, sekä paikallisosastoissa eri puolella Suomea. Ikääntyneiden kanssa toimiville paikallisosastoille järjestetään koulutus, jonka kautta lisätään ohjaajien osaamista toimia ikääntyneiden kanssa ja kohdata osallistujaa oikealla tavalla.

Hyviä ja toimivia menetelmiä, kerhoja, harrastusmuotoja levitetään kaikille SVK:n paikallisosastoille, pilotoidaan ja kehitetään niitä eri paikkakunnissa ja järjestöissä. Keskusjärjestö auttaa paikallisosastoja verkostoida paikallisten tahojen kanssa, joiden kanssa on mahdollista rakentaa yhteistyötä.

Ikääntyneiden venäjänkielisten hyvinvointi on tärkeä tulevan vuoden toiminnan osa alue.